Why must you take this course?

ทำไมถึงต้องเรียนคอร์สนี้

Club VI ขอเสนอหลักสูตร “VI 101 พื้นฐานการลงทุนเน้นมูลค่า” คอร์สสัมมนายอดนิยม ในรูปแบบออนไลน์

เหมาะสำหรับผู้ที่อยากลงทุนแนววีไอ (ลงทุนเน้นมูลค่า) แต่ยังไม่มีพื้นความรู้ หรือพื้นความรู้ยังไม่มาก ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ต้องทำอะไรบ้าง ต้องรู้อะไรบ้าง ต้องอ่านอะไรบ้าง ไม่ชอบความเสี่ยง กลัวขาดทุน ต้องการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว
What will you get from this course?

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

Who should take this course?

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

ผู้ที่อยากลงทุนแนววีไอ (ลงทุนเน้นมูลค่า) แต่ยังไม่มีพื้นความรู้ หรือพื้นความรู้ยังไม่มาก ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ต้องทำอะไรบ้าง ต้องรู้อะไรบ้าง ต้องอ่านอะไรบ้าง ไม่ชอบความเสี่ยง กลัวขาดทุน ต้องการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว
pre-requisite

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ เพียงมีความสนใจในการลงทุนก็เพียงพอ